header

New Budowa : Czas na remont
Posted by mmmad on 2010-11-14 15:42
Budowa

Patrz?c tylko po datach wpisów mo?na stwierdzi?, ?e entuzjazm budowlany ju? min??. To normalny cykl budowlany, kiedy nie ma ju?  nowinek w budowie (czyt. sko?czy?a si? kasa i zaanga?owanie), a budynek staje si? Domem.

Absolutnie nie oznacza to, ?e nic si? nie dzieje. W moim przypadku projekt "Budowa domu" zamieni? si? w typowe dzia?ania utrzymaniowe pod nazw? "Remont". W ramach remontu znikaj? braki budowlane, ale te? pojawiaj? si? zmiany w tym, co do tej pory by?o okre?lane "na lata".

Do nowinek mo?na wliczy? schowek na drewno kominkowe, terakot? na tarasie i schodach wej?ciowych. Do mniej widowiskowych czynno?ci trzeba zaliczy? remont samego kominka i zbli?aj?cy si? wielkimi krokami remont balustrad.

Z racji tzw. wyzwa? zawodowych sprawdzana jest te? idea samowystarczalno?ci budynku. Pod tym has?em kryje si? minimalne zaanga?owanie w utrzymanie, wynikaj?ce z braku czasu. 
986 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : ...po burzy - t?cza...
Posted by mmmad on 2009-08-06 10:34
Budowa Podwójna t?cza nad Plichtowem.

 

 

 

Podwójna t?cza nad Plichtowem

 

  
384 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Miodzio
Posted by mmmad on 2009-05-28 15:52
Budowa

 

Czy ja przypadkiem o czym? nie zapomnia?em? smile

Zasz?a jedna "drobna" zmiana w wygl?dzie naszego domu... Og?aszam konkurs "odkryj zmian?"! 

 

2009-05-17_33.JPG

 

Gratulujemy tym, którzy dostrzegli zmian?. Pozosta?ym w nagrod? przekazujemy 10 ml farby w odcieniu "Cognac", która zosta? po pomalowaniu domu. Nagrod? b?dzie wr?cza? Grzesiek smile 
867 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Refleksja przed Eurowyborami.
Posted by mmmad on 2009-05-28 11:24
Budowa

Przy okazji sk??dania wniosku w gminie o dopisanie do listy wyborców zacz??em si? zastanawi?, jak siebie okre?li?. No bo tak: mieszkam u ?ony w powiecie ?ódzkim wschodnim, zameldowany jestem w tomaszowskim, do pracy je?d?? do ?odzi samochodem na kro?nie?skich tablicach, a firma dla której pracuj? mie?ci si? w Warszawie. Czyli ani tu, ani tam.

Czy jestem ju? Europejczykiem? 
417 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Queens Of The Night.
Posted by mmmad on 2009-05-05 16:45
Budowa

Tulipany ju? zakwit?y. Faktycznie wygl?daj? intryguj?co.

 

 

Z?a zima si? sko?czy?a, czas na lepsze pory roku.

 

2009-05-17_65.JPG 
458 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Tulipany.
Posted by mmmad on 2008-12-08 13:27
Budowa

Tulipany z Amsterdamu. Czarne. Czekaj? na swoj? chwil? i miejsce w ogródku.

Imitacja reliefu z Paestum. Czeka na swoj? chwil? i miejsce na ?cianie.

Kamienie z ró?nych cz??ci Stanów. Czekaj? na swoj? chwil? i miejsce w studni.

Krótkie dni i nat?ok zada? zawodowych nie sprzyjaj? pracy przy domu, co wida? po braku wpisów na tej stronie... 
406 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Wyrównanie.
Posted by mmmad on 2008-09-01 11:24
Budowa

Od s?siadów wykonuj?cych prace ziemno-betonowe dostali?my nieco ziemi na wyrównanie terenu. Uda?o si? w ko?cu obsypa? tarasogara? do poziomu izolacji. (Czy wspomina?em, ju? ?e w?asnor?cznie odkopa?em t? ?cian? do fundamentów, wytynkowa?em i poci?gn??em dysperbitem? smile ?). 

Firma, która k?adzie kostk? u s?siadów, "przy okazji" u?o?y?a co nieco i nam. Zamiast pod?ogi po?o?yli kostk? we wspomnianym tarasogara?u. Kostka pochodzi?a z zapasów w?asnych i od Marka i prawie by?o w sam raz. Czyli trzeba by?o dokupi? kilka kwadratów, co w nomenklaturze sklepowej oznacza minimum metr kwadratowy. smile Pod?oga tu? po u?o?eniu przesz?a chrzest. Za?amanie pogody, które spustoszy?o kawa?ek po?udniowo-?rodkowej Polski objawi?o si? u nas intensywnymi opadami, których nie zebra?aby nawet du?o g??bsza studnia ch?onna. Nadmiar wody w?a? si? na kostk? do gara?u... i wsi?k?. S?dz?, ?e zaplanowanie studni ch?onnej na normalne opady by?o dobrym posuni?ciem (liczy?em si? z tym, ?e mo?e to by? za ma?o na nawa?nic?), ale weryfikacj? za?o?e? z pewno?ci? przynios? wiosenne roztopy... smile

Rzuty na ta?m? sta?y si? u mnie ju? tradycyjne smile, wi?c kolejnym rzutem na ta?m? wymurowa?em z ceg?y cembrowin? (to si? chyba tak nazywa) na studni ch?onnej, prawie do poziomu wyrównanego terenu. Tzn. najpierw wymurowa?em, a potem j? obsypali?my. W zamierzeniu studni? zwie?czy element ma?ej architektury, zastanawiam si? tylko, czy ma by? kamienno-drewniany, czy w ca?o?ci drewniany...

 Kolejny rzut na ta?m? to skucie odpadaj?cych elementów tynku na wykuszu i po?o?enie nowych. Nie jest to sukces pod wzgl?dem wykonawstwa, ale mam wra?enie, ?e w ekipie Wiesia znalaz?bym prac? jako jeden z przodowników smile.

  
2288 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : (G??boka) studzienka
Posted by mmmad on 2008-07-01 13:58
Budowa

Znowu jakim? rzutem na ta?m? uda?o mi si? zrobi? studni? ch?onn? do odprowadzania deszczówki. Do tego obmalowa?em dysperbitem ?ciany gara?u "podziemnego" i za?o?y?em studzienk? na rynn? przy tym pomieszczeniu.

Studnia ch?onna ma pojemno?? trzy i pó? kr?gu (w?a?ciwa wysoko?? 4 kr?gi). Dorobi?em do niej jeszcze w?az (jestem z siebie dumny smile). Mam jeszcze pomys? na ma?? architektur?, ale nie wiem, kiedy si? uda go zrealizowa? smile. 
651 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Jak do nas co? wys?a?...
Posted by mmmad on 2008-04-07 12:17
Budowa

Zainteresowani na pewno znaj? adres email. Jeszcze bardziej zainteresowani numery telefonów. Ale gdyby kto? niezorientowany chcia? nam przys?a? rzeczywist? przesy?k? (nie wirtualn?) niech skorzysta z Poczty Polskiej. Przy ca?ym zacofaniu tej instytucji "Ostatnia Mila' wychodzi najlepiej. Po prostu listonosz ju? wie, gdzie mieszkamy...smile

Najlepiej, nie znaczy dobrze. O ile "nasz" Urz?d Pocztowy od niedawna pracuje w godz. 8-18 !!! (prosz? si? nie ?mia?, do niedawna pracowa? do 14:30 a w niektóre dni nawet do 16-tej smile), o tyle listonosz lubi si? pojawi? z opó?nieniem, ale pozostawione awizo wyprzedza zazwyczaj wizyt? o dwa-trzy dni smile.

Firmy kurierskie wymagaj? podawania telefonu kontaktowego, wi?c kurierzy zawsze dzwoni? z pytaniem "gdzie to ... jest" ... w domy?le smile

Natomiast mój post zosta? spowodowany przez firm? "InPost", która nie da?a rady nas znale??. Albo nie próbowa?a zbyt mocno. Przesy?ka zosta?a zwrócona przez nich z informacj? "adresat nieznany", a w ich systemie ?ledzenia przesy?ek ma status... "Dor?czona". smile

P.S. Chyba udam si? z wizyt? do wójta...

P.S. 2 Tak to jest, mieszka? tam, gdzie bociany maj? p?tl?... smile

P.S. 3 Dzi?kujemy za tradycyjne kartki ?wi?teczne. My Wam te? ?yczymy wszystkiego najlepszego (ale zazwyczaj telepatycznie).

  
1998 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : A mówili: izolacja...
Posted by mmmad on 2008-01-24 13:16
Budowa

Jest taka piosenka o strumyku co p?yn??, kamieniu, co zagin?? a strumyk dalej p?ynie tak jak p?yn??. W zasadzie piosenka jest romantyczna, ale cytuj? j? w celach czysto budowlanych... Jak zwykle po gwa?townych opadach ujawniaj? si? nieszczelno?ci, które w normalnych warunkach nie maj? znaczenia... I tak p?kni?cie izolacji gdzie? ko?o komina nie powoduje zalewania ca?ego komina, a woda ?ciekaj?ca po obróbce blacharskiej nie powoduje odpadania tynku...

Ekipa Wiesia tak wytynkowa?a wykusz, ?e wcze?niej za?o?ona obróbka blacharska ledwie wystawa?a za tynk i woda p?yn??a po ?cianie. Po wi?kszym odgi?ciu woda skapywa?a na dó?, ale na ??czeniach blachy pojawi?y si? szczeliny. Woda tymi szczelinami pop?yn??a pod tynk, co w po??czeniu z mrozem spowodowa?o odparzenie tynku.

Borykam sie z Robenem i jego kominkami wentylacyjnymi. W ci?gu dwóch miesi?cy nalecia?o nimi 30 litrów wody. Wiem, bo tak? pojemno?? ma wanienka "na skropliny". Kominki wygl?daj? tak:

2007-03-07_23.JPG 
1311 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Gara? podziemny czyli ?wiate?ko w tunelu.
Posted by mmmad on 2007-12-03 14:40
Budowa W sobot? "rzutem na ta?m?" (ciekawe ile jeszcze b?dzie takich ta?m) uda?o si? pod??czy? pr?d w "podziemnym" gara?u. B?ys?o ?wiat?o. My?l? o za?o?eniu dodatkowego o?wietlenia na zewn?trz dzia?aj?ce na czujnik ruchu - w padaj?cym deszczu ci??ko si? wje?d?a ty?em, a murki z kamienia solidne...

 
312 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Listopad - 30-sci
Posted by mmmad on 2007-11-13 16:48
Budowa

Jesie?. Zima. Jako? tak.

Murek zrobiony. Obróbka nie. Po pierwszych ?niegach zacieka tu i ówdzie. Ale ?eby nie by?o, ?e jest ?le, mamy nowe meble. Krzes?a, które dojecha?y w czwartek jako prezent urodzinowy i stó?, który mia? dojecha?, ale nie dojecha?, ale ju? jest w drodze i b?dzie prezentem imieninowym smile.

Odezwa? si? równie? Urz?d Skarbowy, który nie orientuje si?, dlaczego kwoty z faktur nie zgadzaj? si? z potwierdzeniami przelewów. Trzeba by?o dostarczy? o?wiadczenia o niezaleganiu z p?atno?ciami z trzech firm, z których bra?em najwi?cej na przelew.

W?a?nie by? telefon, ?e stó? doje?d?a. 
790 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Murek c.d.
Posted by mmmad on 2007-10-12 13:34
Budowa

Te?? przyjecha? i ko?czy murek mi?dzy gara?em "podziemnym" a schodami wej?ciowymi. Chwilowo brak?o par? sztuk kamienia.

Obróbka blacharska na wykuszu zosta?a tak skutecznie podtynkowana przez ludzi Wiesia, ?e teraz nie spe?nia swojej roli. Zastanawiam si?, co z tym zrobi?. 
305 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Zorka 5 czyli Minolta Z3 ponownie
Posted by mmmad on 2007-09-11 08:02
Budowa

 

Specjalnie dla tych, którzy chc? zobaczy? barierki i murek z kamienia.

 

 

Widok na Plichtów z bliska i z daleka.

 

Widok na nasz dom z bliska. Na pierwszym planie wiaderko. Z lewej strony zas?oni?ty murkiem gara?otarasobalkon. Barierki na schodach wej?ciowych jeszcze nie zainstalowane. Od tej strony dom (z podwórkiem) prezentuje si? znacznie lepiej ni? od strony "bramy".

 

 

2007-09-02_06.JPG

 
  Widok na domek z oddali.
 
 

2007-09-02_37.JPG

 
  Widok na okolic? z punktu widokowego. Nasz dom prawie na ?rodku.
 
 2007-09-02_22.JPG  


 
1760 bytes in body | Comments (1)

 

New Budowa : Bariery i barierki
Posted by mmmad on 2007-09-07 13:34
Budowa

W ko?cu mamy ju? (prawie) wszystkie barierki na tarasie i balkonach.

"Prawie" oznacza, ?e mamy ju? przygotowan? do monta?u równie? balustradk? na schody wej?ciowe, ale nie mam czasu zamówi? s?upków. Wi?c balustradka spokojnie oczekuje w gara?u. 
290 bytes in body | Comments (1)

 

           older news stories...